Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CÔNG BẰNG

Số:150/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Công Bằng, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển

 kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh  năm 2021

 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

 

I . Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND

 1. Thuận lợi

Đảng bộ xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Xã tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng, ban ngành huyện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thôn từng bước được kiện toàn, chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 1. Về khó khăn

Năm 2021 do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19 ở người, dịch Tả lợn Châu phi, bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò và diễn biến phực tạp của thời tiết đã ảnh hưởng đến lao động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt  của nhân dân, nhất là lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ và việc làm,  một số nguồn vốn cơ sở hạ tầng tiến độ triển khai thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra.

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã

          Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2020 của huyện Pác Nặm về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021;

Nghị quyết số:12-NQ/ĐU ngày 22/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ năm 2021;

UBND xã đã chỉ đạo, điều hành các bộ phận chuyên môn quán triệt và nghiêm túc thực hiện các văn bản của cấp trên, đồng thời cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo, điều hành chi tiết, trong đó xuyên suốt và bao trùm là: Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND xã Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021;

Chương trình hành động số 01/CT-UBND ngày 04/02/2021 về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; Kế hoạch số: 15/KH-UBND ngày 28/02/2021 kế hoạch giảm nghèo năm 2021: theo đó phân công cán bộ phụ trách thôn để cùng với các ban ngành trong thôn tuyên truyền, vận động và hỗ trợ kịp thời bà con nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – VH – XH và đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, góp phần cho sự thành công trong thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao.

Ủy ban nhân dân xã nghiêm túc triển khai thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy. Phối hợp với Thường trực HĐND xã thống nhất các nội dung, chương trình các kỳ họp, chuẩn bị các nội dung phục vụ cho các kỳ họp đạt kết quả theo Luật định; phối hợp thực hiện có hiệu quả việc trả giải quyết và lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri, các kiến nghị, đề xuất sau khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND xã. Thường xuyên giữ mối quan hệ với Ban Thường trực UBMTTQ xã trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Hằng tuần, hằng tháng, quý, Thường trực UBND xã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ để đánh giá tình hình, bổ sung nhiệm vụ và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong tuần, tháng, quý kế tiếp nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã ban hành 388 văn bản các loại, trong đó: có 130  báo cáo, 167 Quyết định, 49 Kế hoạch, 83 Công văn, 69 Tờ trình; 23 Thông báo, 15 giấy mời…. và một số văn bản khác để giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, kiện toàn bộ máy theo thẩm quyền, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH.
 2. Về sản xuất Nông-Lâm nghiệp.

1.1. Trồng trọt:

a, Về trồng trọt: Diện tích các cây trồng được thực hiện theo kế hoach, sản lượng tăng so với cùng kỳ. Các cây trồng phát triển tương đối khá.

Vụ Xuân:

+ Cây lúa: Diện tích gieo cấy được 87,1/85 ha đạt 102,4 KH, năng xuất 52/55 tạ ha, sản lượng   453,2/ 467,5 tấn, đạt 96,94% KH giao.

+ Cây ngô: Diện tích gieo trồng được 129,08/129ha đạt 100,06%; năng xuất  39/40tạ ha, sản lượng 503,4/516 tấn đạt 97,6% KH giao.

Vụ Mùa:

+ Cây lúa 176,2/175 ha đạt 100,68%KH; năng suất, 47/46 tạ ha, sản lượng 836,95/805 tấn, đạt 103,97% KH.

+ Cây ngô: 60,07/60 ha đạt 100,11%. KH; năng xuất  36,5/37 tạ ha, sản lượng  219,2 / 222 tấn  đạt 98,7% KH .

* Tổng sản lượng, lương thực lúa, ngô: 2012,7/2010,5 tấn đạt 100,11% KH, trong đó ( thóc 1290,15/1272,5 tấn, ngô 722,6/738 tấn). Lương thực bình quân đầu người đạt 626 kg/ người/ năm.

c, Về Lâm nghiệp:

Trồng rừng năm 2021 được 50,7/22,8 ha, đạt 222,3% KH. Trong đó:

+ Trồng rừng phân tán: 10,2 ha

+ Trồng lại rừng sau khai thác 11,0 ha

+ Trổng rừng tập trung được 29,5 ha

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,5%. Công tác chăm sóc, giao khoán, khoanh nuôi, quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường, trong năm Ban phát triển rừng và Tổ tuần tra bảo vệ rừng các thôn tổ chức được 16 đợt tuần tra, qua kiểm tra phát hiện lập biên bản xử lý 6 vụ vi phạm số tiền xử phạt nộp ngân sách 6 triệu đồng. Công tác phòng chống cháy rừng được thực hiện nghiêm ngặt, không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

1.2. Chăn nuôi – Thú y

– Chăn nuôi cơ bản phát triển ổn định:

+ Tổng đàn trâu bò ngựa hiện có: 1.810/1.965 con đạt 92,11% KH huyện giao, trong đó, trâu 983/1.050 con đạt 93,61% KH, bò 631/700 con đạt 90,14% KH; ngựa 238/215 con đạt 110,69% KH, dê 122/210 con đạt 58,09% KH, lợn 2.018/3.000 con đạt 67,26% KH, gia cầm: 11820/13.700 con đạt 86,27% KH.

+ Tiêm phòng đợt 1: Vacin LMLM và THT trâu bò tiêm được 1105/1259 liều/ con, đạt 87,76% so với KH; Tiêm THT và dịch tả lợn được 871/750 liều/con đạt 116% KH; Tiêm phòng dại chó được 175/250 liều/con, đạt 70% KH giao.

+ Tiêm phòng đợt 2: Vacin LMLM và THT trâu bò tiêm được 1073/1259 liều/ con, đạt 85,22% so với KH;

+ Tiêm bệnh viêm da nổi cục cho bò đợt 1: 185/200 liều/con, đạt 92,5%KH huyện giao. Đợt 2: 187/200 liều/con, đạt 93,5%KH huyện giao.

– Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi: Trong năm qua trên địa bàn xã xảy ra dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, sau khi tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm  ngày 18/6/2021 UBND huyện đã ra quyết định công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, trong đợt dịch cả xã có 198 con bò mắc bệnh, trong đó chết và tiêu hủy 09 con, số con ốm còn lại đã được điều trị ổn định, qua kiểm tra theo dõi đến ngày 25/11/2021 Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kan công bố hết dịch viêm da nổi cục trên địa bàn xã. Trong quý III và đầu quý IV năm 2021 sảy ra dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn 6/9 thôn bị ảnh hưởng, số lợn bị bệnh chết vầ tiêu hủy 543 con, tổng trọng lượng 17.245Kg, hiện nay tình hình dịch cơ bản được quản lý.

1.3 Công tác thủy lợi, phòng, chống thiên tai và TKCN

– Tổ dùng nước xã kết phối hợp với các thôn tổ chức kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch sửa chữa, nạo vét các kênh mương thủy lợi đảm bảo nước phục vụ sản xuất, năm 2021 sử dụng kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi phí sửa chữa kênh mương Tả Lạn dự kiến thực hiện trong tháng 12/2021.

– Công tác phòng chống thiên tai được duy trì thực hiện tốt, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã xảy ra 04 đợt mưa to, gió lốc thiệt hại đến nhà ở, một số công trình giao thông, thủy lợi, tài sản và hoa màu của nhân dân 17 nhà ở bị tốc mái, 5,12 ha ngô bị đổ, 1,21 ha lúa bị ảnh hưởng và 0,6 ha đất lúa bị sạt nứt không còn khả năng canh tác được, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn đã kịp thời xử trí các tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, kiểm tra đánh giá, thống kê báo cáo kịp thời các thiệt hại trên địa bàn, đề xuất hỗ trợ di chuyển 01 ở tại thôn Khên Lền đến nơi ở mới được an toàn.

 1. Tình hình thực hiện các chương trình dự án:

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2021: 02 tiêu chí đã đăng ký hoàn thành đạt 1/ 2 tiêu chí là  tiêu chí số 19: Quốc phòng an ninh, ( tiêu chí 18. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật chưa đạt) Tổng số tiêu chí đạt đến nay là 10/19 tiêu chí;Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đoàn thể thực hiện duy trì các tiêu chí NTM đã đạt và tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Chương trình 135; Chương trình 30a: Thường xuyên thăm nắm, kiểm tra, theo dõi duy trì và hiệu quả các dự án thực hiện năm 2020 và các năm trước.

Dự án CSSP: Duy trì 04 Tổ hợp tác thành lập từ các năm 2019 – 2020, năm 2021 thành lập mới được 7 Tổ hợp tác. Hiện nay đang hoàn thiện hồ quyết toán kinh phí giai đoạn 2 cho các tổ hợp tác.

 1. Ngân sách và xây dựng cơ bản:

– Thu ngân sách: trong năm có các danh mục thu chủ yếu như: kinh doanh cố định, thuế thu nhập cá nhân, phí bảo vệ môi trường và thu tiền phạt , tổng số thu tính đến ngày 30/11/2021 là 144/140.000.000 đồng đạt 102,4% kế hoạch.

– Các hoạt động chi ngân sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định:

– Chi ngân sách tính đến 30/11/2021: 4.038633.021 đồng/4.760.653.222 đồng, đạt 84,83% so với kế hoạch.

– Xây dựng cơ bản: Trong năm hoàn thiện hồ sơ quyết toán toàn bộ các công trình năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021 thuộc các nguồn vốn 135, nông thôn mới gồm: 6 công trình vốn nông thôn mới: Đường Trường học Cốc Nọt-Lủng Quảng, Đường Nhà trường- Phiêng Muồi, Đường Nà Lỳ- Nà Tạc, Nhà Văn Hóa thôn Trung Hòa, Nhà Văn hóa thôn Nặm Sai, Nhà văn hóa + Sân thể thao xã; 2 công trình 135 ( Đường Nà Chảo-Cóc Khuy, và Đường Nà Lỳ- Nà Tạc đoạn 2) và 02 công trình CSSP Đường sản xuất Cốc Mjừ- Khắp Khính, Đưởng sản xuất Phiêng Muồi-Nà Vàng; đến nay đã quyết toán được 9 công trình còn 01 công trình đan hoàn thiện hồ sơ xong trước 30/12/2021 ( đường Nà Lỳ- Nà  Tạc)

Năm 2021 được phê duyệt danh điểm và phân bổ vốn triển khai thực hiện 2 công trình mới: Công trình đường sản xuất Nặm Sai- Cốc Nọt, đã thi công xong, hiện đang hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán nguồn vốn giao.

Công trình Đập Phai Buông có kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự kiến bắt đầu thi công trong tuần 4 tháng 12 năm 2021.

 1. Văn hoá – xã hội:

Công tác Lao động – Thương binh và Xã hội:

+ Các chế độ chính sách bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người có công, BHYT và các chính sách hỗ trợ cho nhân dân, công tác giảm nghèo, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các khoản hỗ trợ khác tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định, dịp tết Nguyên đán tiếp nhận và tặng 515 xuất quà với trị giá 134.500.000 đồng, cứu đói dịp tết Tân Sửu cho 14 hộ = 960kg gạo, cứu đói giáp hạt 24 hộ =2.655kg gạo, Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công ngày 27/7 18 xuất quà với tổng số tiền 5.400.000 đồng (UBND huyện Pác Nặm tặng 2 xuất với số tiền 1.000.000đ, UBND xã 6 xuất quà v số tiền 1.200.000đồng. huyện Đoàn 4 xuất  số tiền 1.200.000đ, Đoàn thanh niên xã 4 xuất số tiền 1.200.000đ , Hội phụ nữ 2 xuất số tiền 600.000đ). Hưởng trợ cấp thường xuyên có 172 đối tượng, 15 đối tượng thuộc diện gia đình chăm sóc. Thực hiện thường xuyên công tác tăng, giảm thẻ BHYT cho người dân được kịp thời, đúng quy định

Tiếp nhận 50 đơn đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng, 5 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí. Báo tăng 26 thẻ BHYT cho đối tượng DTTS, giảm hơn 35 thẻ BHYT cho đối tượng BTXH, Cấp lại 32 thẻ. Đổi thẻ sửa đổi thông tin 15 thẻ. Rà soát lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng; lập hồ sơ cấp thẻ mới cho trẻ em và đối tượng khác bảo đảm có thẻ khám chữa bệnh 100%.

+ Công tác trẻ em được cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt. Chỉ đạo tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, tuyên truyền cách phòng trách tai nạn thương tích cho trẻ em và khuyến khích tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em vào dịp nghỉ hè. Phối hợp với các trường, các ban ngành đoàn thể xã vận động trẻ em có dấu hiệu bỏ học đến trường đầy đủ. Tiếp nhận và trao tặng nhiều phần quà từ các tổ chức từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.  Hỗ trợ tết thiếu nhi 1/6/2021 cho các cháu tại Trường Tiểu học và trường Mầm non cho các em với số tiền 2.009.00 đồng,

+ Triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025.

+ Công tác lao động, việc làm:  Phối hợp tổ chức tư vấn giới thiêu việc làm được 14 cuộc với 420 lượt người tham gia; trong năm, giải quyết việc làm cho 121/115 người lao động đạt 105,2%KH; Lao động đi xuất khẩu thị trường ngoài nước có14/13 lao động đạt 107% KH.

+ Công tác giảm nghèo:

Được quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ tư vấn, trợ giúp các hộ dự kiến thoát nghèo, cận nghèo triển khai các biện pháp giảm nghèo, kết quả rà soát cuối năm 2021

* Theo chuẩn cũ: Hộ nghèo là 183/676 = 27,07 giảm 3,51%. Hộ cận nghèo là 157/676 = 23,2%  tăng 0,9 %.

* Theo chuẩn mới: Hộ nghèo là 371/676 hộ = 1765 nhân khẩu, chiếm 54,88 % Hộ cận nghèo là 111/676 hộ = 513 nhân khẩu, chiếm 16.42 %

– Công tác văn hóa, thông tin:

+ Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trên địa bàn được duy trì thực hiện. Duy trì tiếp và sóng truyền thanh, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch bệnh gia súc được thông tin tuyên truyền kịp thời.

+ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, việc đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa được triển khai thực hiện theo quy định, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá: 600/663 hộ = 90%. Số thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá: 99 thôn = 100%; tổ chức cho các thôn, hộ dân cư, đơn vị trên địa bàn tiêp tục đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022.

+ Tổ chức thành công đại hội Thể dục, thể thảo cấp xã; thành lập đoàn tham dự Đại hội thể thao huyện đơn vị xã Công Bằng đạt giải nhất toàn đoàn.

+ Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em năm 2021” , tuyên truyền luật trẻ em, các chuyên mục về trẻ em trên loa truyền thanh xã, thực hiện treo  băng zôn tuyên truyền trên trục đường chính.

– Công tác dân tộc- tôn giáo:

+ Các chính sách dân tộc được triển khai đầy đủ, kịp thời; duy trì, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên người uy tín nhân dịp lễ, tết, lúc ốm đau, gặp khó khăn; duy trì cấp phát ấn phẩm báo, tạp chí đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

+ Thường xuyên thăm nắm tình hình hoạt động và sinh hoạt của các điểm nhóm theo đạo Tin lành, hiện nay, trên địa bàn xã có 05 điểm nhóm theo đạo Tin lành gồm: 133 hộ = 647 nhân khẩu, 202 tín đồ. Nhìn chung các điểm nhóm đều hoạt động bình thường, không gây mất an ninh trật tự, không có biểu hiện trái với quy định của Pháp luật.

Giáo dục: Quan tâm rà soát tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác dạy và học. Phối hợp cùng các Trường học trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.Thực hiện tốt công tác quản lý học sinh; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh. Kết quả đánh giá năm học như sau:

Trường THCS duy trì sĩ số 206 học sinh, kết quả năm học có: 14/206 học sinh giỏi đạt 6.79 %, 58/206 học sinh khá đạt 28.15%, Tỉ lệ tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%.

Trường Tiểu học có tổng số 287 học sinh, trong đó 05 em khuyến tật đánh giá theo hồ sơ. Có 78/287 = 27.17% em được khen thưởng, trong đó: 43/287= 14.98% em xuất sắc 35/287=12.19% em khen một trong ba nội dung.

Trường Mầm non có tổng số 205 trẻ, được khen thưởng có 170/205 = 82,92% trẻ. Bé ngoan 186/205 trẻ đạt 90.73%, bé chuyên cần 205/205 trẻ đạt 100%, bé chăm ngoan 170/205 trẻ đạt 82.92%. Bé đạt yêu cầu về kiến thức đạt 100%.

Duy trì kết quả đạt PCGD, XMC đối với bậc TH&THCS. Duy trì kết quả đạt phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi đối với bậc Mầm non.

– Y tế: Chỉ đạo Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Duy trì tốt công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh, triển khai thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 52/56 trẻ đạt 92,85 %KH; Tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho nhân dân được 2.576 lượt  người, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng Covid – 19 cho nhân dân trên địa bàn xã  được 6 đợt kết quả tiêm mũi 1tiêm được 1756 liều/1899 liều đạt 92,5%, số tiêm đủ 2 mũi là 990 người đạt 52,1%.

Chương trình Dân số – KHHGĐ: Công tác tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình được thực hiện tốt, nâng cao chất lượng dân số được tăng cường. Trong năm qua có 03 trường hợp sinh con thứ ba trở lên = 5,35% giảm 11,5% so với năm 2020.

 1. Hoạt động của các tổ chức hội

Hội người cao tuổi: Tổ chức thành công đại hội đại biểu hội Người cao tuổi khóa nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người đủ 70,75,80,85, 95 tuổi với tổng số tiền là 12.600.000 đồng, duy trì hoạt động các câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ, thể thao. Tiếp nhận 10 xuất quà tặng cho Hội người cao tuổi nhân tháng hành động Người cao tuổi.

Hội chữ thập đỏ. Tổ chức thành công đại hội đại biểu hội chữ thập đỏ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức thăm tặng quà tết Nguyên Đán 15 xuất quà trị giá 4.500.000đ, hỗ trợ nạn nhân tai nạn điện giật chết 1.000.000đ. Hội chữ thập đỏ phối hợp với các ngành, đoàn thể thường xuyên thăm nắm, kịp thời động viên các trường hợp rủi do, khó khăn do thiên tai dịch bệnh trên địa bàn theo quy định.

 

Hội khuyến học. Tổ chức thành công đại hội đại biểu hội khuyến học khóa IV. Hội khuyến học xã duy trì hoạt động thường xuyên và có hiệu quả thu hút được nhiều nhân dân tham gia. Trích kinh phí cho các bậc học làm công tác thi đua khen thưởng cho các em học khá, giỏi, học sinh nghèo vượt khó năm học 2020 – 2021 với tổng số tiền: 7.185.000đồng. Hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó đầu năm học 2021 – 2022 số tiền là 1.000.000đ. Phối hợp với UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể tổ chức bình xét gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập: Trong có có 468 hộ đạt gia đình học tập, 6 thôn đạt cộng đồng học tập và 5 đơn vị đạt đơn vị học tập. Tham mưu đánh giá và lập hồ sơ đề nghị xếp loại cộng đồng học tập năm 2021.

 1. Công tác Quốc phòng – An ninh – Nội chính

– Công tác quân sự địa phương

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt việc rà soát độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và biên chế dân quân tự vệ năm 2021Làm tốt công tác khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên, truyền lệnh gọi thanh niên lên đường nhập ngũ và tổ chức lễ gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ; Tuyển quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tổ chức tốt việc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021 kết quả huấn luyện đơn vị đạt loại khá; tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2021. Tổ chức tốt công tác diễn tập phòng thủ dân sự phòng, chống thiên tai, kết quả đơn vị đạt loại giỏi. Triển khai công tác tuyển quân năm 2022 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng kế hoạch.

– Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cụ thể năm 2021 xảy ra 05 vụ việc vi phạm pháp luật, cụ thể: 01 do tai nạn lao động, 02 vụ bạo lực gia đình và gây mất trật tự nơi công cộng, 02 vụ sử vũ khí công cụ hỗ trợ trái phép các vụ việc đều được xác minh giải quyết theo thẩm quyền.

+ Công tác quản lý hành chính: cắt chuyển đi, 11 trường hợp chuyển đến, đăng ký tạm trú 13 trường hợp, 01 trường hợp tạm vắng.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 09 buổi, thu hút 670 lượt người tham gia, nội dung về xuất nhập cảnh, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, thông qua tuyên truyền thu được 15 tin có giá trị giúp cơ quan chức năng xử lý, giải quyết tình hình tại cơ sở.

+ Về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, súng săn các loại: Trong năm thu được 12 khẩu súng trong đó 05 khẩu sung kíp, 01 khẩu súng hơi, 06 khẩu súng cồn tự chế, giao cho Công an huyện Pác Nặm tiêu hủy theo quy định.

 1. Công tác Tư pháp – Hòa giải – Hộ tịch

– Tổ chức tuyên truyền pháp luật được 9 buổi tai 9 thôn với 528 lượt người nghe, nội dung tuyên truyền gồm Luật Thú y, Luật hôn nhân gia đình, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật Hộ tịch, Luật giao thông đường bộ, Luật trẻ em, Luật phòng chống mua bán người, Luật xử lý vi phạm hành chính; …

– Duy trì công tác tiếp công dân, trong năm tiếp nhận 17 đơn thư: mâu thuẫn dân sự và hôn nhân gia đình (05 đơn), tranh chấp đất đai (12 đơn), các đơn thư được phân loại, tổ chức điều tra, xác minh hòa giải, giải quyết theo thẩm quyền, không có đơn thư tồn đọng.

 

– Công tác hộ tịch: đăng ký khai sinh 55 trường hợp, đăng ký khai tử 17 trường hợp, đăng ký kết hôn: 17 cặp, xác nhận tình trạng hôn nhân 12 trường hợp với tổng lệ phí thu được là 180.000đ, cấp bản sao trích lục hộ tịch 60 bản; Đăng ký nhận cha, mẹ, con 01 trường hợp, đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch 11 trường hợp với số lệ phí thu được là 165.000đ;

Công chứng, chứng thực chủ yếu là chứng thực bản sao từ bản chính được 743 việc với tổng số lệ phí thu được là 6.162.000đ, chứng thực hợp đồng giao dịch được 43 việc với số lệ phí thu được là 2.150.000đ; chứng thực chữ ký/ điểm chỉ 39 việc với số lệ phí thu được là 390.000đ

– Tổng lệ phí thu được là: 9.527.000 đồng.

– Trong năm xử phạt 08 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền thu được là: 15.000.000đ

 1. 8. Công tác địa chính – xây dựng-Môi trường

Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới và gửi báo kịp thời về UBND huyện đảm bảo đúng thời gian quy định.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn xã được quan tâm chỉ đạo thực hiện; kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên môi trường và khoáng sản; triển khai đăng ký nhu cầu cấp Giấy chứng nhận QSD đất năm 2021 trên địa bàn xã. Thực hiện công khai các thủ tục, hồ sơ, thủ tục hành chính trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai công tác Cấp giấy chứng nhận QSD đất, tiếp nhận xử lý đơn thư theo quy định.

– Trong  năm qua, hoàn thiện 10 hồ sơ tranh chấp đất đai chuyển cấp trên giải quyết 04 hồ sơ, 04 hồ sơ tặng cho,06 hồ sơ chuyển nhượng, 04 hồ sơ đăng ký biến động; 01 hồ sơ trả lời bằng văn bản, Xác định thời hạn sử dụng đất 04 hồ sơ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 1. Kết quả đạt được

Nhìn chung, tình hình kinh tế, xã hội trong năm 2021 tương đối ổn định. UBND xã và các tổ chức hội đoàn thể tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo đúng tiến kế hoạch; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo đúng quy định; việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tổ chức thực hiện tốt; công tác PCTT-TKCN luôn chủ động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực, thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát; công nghệ thông tin (hệ thống văn bản quản lý điều hành, hộp thư điện tử công vụ, chữ ký số) tiếp tục được quan tâm thực hiện, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư  khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện đúng quy định; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo diễn ra ổn định, tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn. Năm 2021 có 27 chỉ tiêu đạt và vượt; 6 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; 02 chỉ tiêu chưa đánh giá dự kiến đạt thêm . 6 chỉ tiêu không đạt  gồm: 1.Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,7% KH; 2. Chỉ tiêu nông thôn mới đạt 50 %KH; 3. Phát triển đàn trâu, bò ngựa đạt 92,11%; 4. Chỉ tiêu phát triển đàn lợn ddatj67,26%; 5 chỉ tiêu đàn gia cầm đạt 86,28% và 6 là chỉ tiêu tiêm phòng đàn gia súc đạt 85% KH.

Ước đến 30 tháng 12/ 2021 đạt thêm 2 chỉ tiêu (tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêu chủng đầy đủ các loại vắc xin và chỉ tiêu đơn vị văn hóa), nâng tống số chỉ tiêu đạt là 29/35 chỉ tiêu, tương đương 82,8% các chỉ tiêu năm 2021.

 1. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

– Tồn tại, hạn chế.

Khả năng, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBND xã có mặt còn hạn chế, chưa linh hoạt, chưa có đột phá trong chỉ đạo điều hành; do đó một số lĩnh vực chưa đạt kế hoạch đề ra như:  Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản còn chậm và đôn đốc nhiều lần;  Đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao còn nhiều khó khăn, chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người còn thấp, chỉ tiêu về nông thôn mới, chỉ tiêu phát triển đàn gia súc, gia cầm, và tiêm phòng cho đàn gia súc chưa đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt trong năm để dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò và dịch tả lợn Châu phi sảy ra kéo dài phức tạp, gay thiệt hại nặng đến lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn.

– Nguyên nhân

+ Công tác chỉ đạo điều hành đã có sự cố gắng nhưng chưa thật sự quyết liệt thường xuyên, liên tục; công tác cập nhật báo cáo tình hình còn chậm gây ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung của UBND xã.

+ Công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số ít công chức còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao, giải quyết công việc chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể  trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo chưa thật sự phát huy hiệu quả.

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dịch tả lợn Châu phi, dịch viêm da nổi cục trên đàn bò và thời tiết cực đoan đã tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội của xã, gây khó khăn, và thiệt hại cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Cùng lúc phải đối mặt với nhiều dịch bệnh như: Covid-19 ở người, dịch viêm da nổi cục trên đàn bò, dịch tả lợn châu phi, do vậy việc quản lý dịch bệnh gia súc chưa được hiệu quả.

+ Một số người dân chưa có sự chủ động, ý thức tự giác vươn lên chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật còn hạn chế.

PHẦN THỨ HAI

 CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2022

 1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022

a, Chỉ tiêu về kinh tế:

1.Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 145 triệu đồng.

 1. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/người/năm.

3.Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.000 tấn. Duy trì diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 3ha, chuyển đổi mới 15 ha; phấn đấu thực hiện 20 ha diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồngtrở lên/ 1ha.

 1. Trồng rừng 27 ha (trong đó trồng lại rừng sau khai thác 15ha, trồng cây phân tán 12 ha); Tỷ lệ che phủ rừng >50 %.
 2. 5. Đàn vật nuôi: Đàn đại gia súc (trâu, bò, ngựa) đạt trên 1.590 con; đàn dê 115 con, đàn lợn đạt 2.300 con; gia cầm 498 con;
 3. Tiêm phòng cho đàn gia súc: số con được tiêm phòng 2 đợt trong năm, trâu, bò 1.841 con; lợn 1.092 con; chó 310 con.
 4. 7. Xây dựng nông thôn mới phấn đấu đạt thêm 02 tiêu chí.
 5. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 98%; tỷ lệ hộ dân sử dựng nhà tiêu hợp vệ sinh 85%. Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom, xử lý (chôn, lấp)>60%.

b, Chỉ tiêu về xã hội.

 1. Huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp đạt 100% trở lên; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; học sinh lớp 5 vào lớp 6 đạt 100% trở lên; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt >95%. Duy trì công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Kết quả học cộng đồng học tập đạt loại khá trở lên.
 2. 2. Duy trì tỷ lệ tăng dân số dưới 1%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 15,6%; tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại Vacxin đạt 98% trở lện; duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
 3. 3. Tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 90%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 100%; Duy trì cơ quan đạt đơn vị văn hóa.
 4. 4. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5% trở lên; tạo việc làm mới cho 50 lao động trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo >36% ; Duy trì xã phù hợp với trẻ em.

c, Chỉ tiêu Quốc phòng-an ninh, nội chính

 1. 1. Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninhvà huấn luyện cho các đối tượng đạt 100%.
 2. 2. Các vụ việc sảy ra trên địa bàn được giải quyết kịp thời theo thẩm quyền; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).
 3. Giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, không có đơn thư tồn đọng, vượt cấp.
 4. 4. Tỷ lệ TTHC được cung cấp mức độ 3 đạt 80% trở lên; Tỷ lệ TTHC được cung cấp mức độ 4  đạt 25%; Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trên hệ thống  “ Một cửa điện tử” đạt 100%; Chỉ số cải cách hành chính đạt loại khá trở lên.

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

 1. Về lĩnh vực kinh tế:

1.1. Về phát triển kinh tế

– Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ có hiệu quả, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi diện tích đất lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; chú trọng quan tâm công tác theo dõi, quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Khuyến khích, tạo điều kiện các hoạt động sản xuất theo nhóm, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, hưỡng dẫn, hỗ trợ việc đăng ký xây dựng sản  phẩm OCOP trên địa bàn.

– Chăn nuôi, tăng cường tuyên truyền thực hiện tốt Luật chăn nuôi năm 2018, thay đổi nhận thức, phương pháp chăn nuôi đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; tập trung quy mô gia trại theo vùng quy hoạch, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chủ động triển khai tiêm phòng định kỳ 02 đợt trong năm, tỷ lệ tiêm các vật nuôi đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch; phấn đấu năm 2022 có 15 hộ chăn nuôi đạt quy mô gia trại theo quy định.

– Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng, tập trung trồng các loại cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao, quan tâm chăm sóc nâng cao chất lượng hiệu quả từ rừng trồng; tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; khắc phục có hiệu quả việc trồng rừng thay thế đối với các diện tích rừng các năm trước không đạt nghiệm thu. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Bắc Kạn về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây huỷ hoại môi trường.

– Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt; thường xuyên rà soát, đánh giá và bổ sung các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đăng ký hoàn thành trong năm 2022. Tập trung công tác tư vấn, hướng dẫn trợ giúp đối với các hộ dự kiến thoát nghèo, cận nghèo thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo năm 2022. Triển khai kịp thời và có hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất và việc làm, ưu tiên, khuyến khích các hộ đăng ký thoát nghèo, cận nghèo trong năm.

– Triển khai có hiệu quả kế hoạch sử đụng đất năm 2022, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác cấp giấy CNQSDĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Triển khai kịp thời, hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, tăng cường giám sát, quản lý chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiếp độ giải ngân kế hoạch vốn vốn giao đảm bảo tiến độ kế hoạch, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh an toàn lao động.

– Chủ động rà soát, phân tích xác định các nguồn thu, quản lý và thực  hiện  đồng bộ các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ hoàn thành kế hoạch huyện giao, chi ngân sách kịp thời đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; thường xuyên chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành,kiểm tra quản lý vốn vay ủy thác tín dụng chính sách xã hội đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả.

1.2. Về phát triển văn hóa xã hội.

– Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học được đầu tư sửa chữa, xây mới đáp ứn yêu cầu dạy và học. triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, các chế độ chính sách học sinh, giáo viên đảm bảo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Quan tâm công tác bảo đảm duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì công tác phổ cấp, xóa mù chữ.

– Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; chủ động linh hoạt, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác; triên khai thực hiện có hiệu quả cá chương tình mục tiêu quốc gia về y tế; giữ vững xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế cơ sở.

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tốt các mục tiêu Dân số và kế hoạch hóa gia đình, thực hiện sinh con đúng chính sách, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nâng cao chất lượng dân số.

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm; Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, chế độ an sinh xã hội cho người có công, đối tượng chính sách bảo trợ xã hội và hộ nghèo; quan tâm các đối tượng yếu thế trong xã hội. Thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em được phát triển toàn diện;

Huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, ưu tiên khuyến khích hộ gia đình có ý trí đăng ký vươn lên thoát nghèo; phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền định hướng giới thiệu việc làm tạo điều kiện cho lao động địa phương đi làm tại các công ty, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động.

–  Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” . Quan tâm phát triển phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, thể chất; bảo vệ môi trường cảnh quan sinh thái của địa phương tiến tới xây dựng tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, các chức sắc, tín đồ sống “ tốt đời, đẹp đạo” tích cực phát triển kinh tế, chăn lo ăn sinh phúc lợi xã hội.

1.3. Quốc phòng – An ninh, nội chính.

– Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng và tuyển quân bảo đảm chỉ tiêu giao.

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; tăng cường thăm nắm tình hình công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy các hoạt động các tổ an ninh tự quản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông đường bộ; không để sảy ra bất ngờ, điểm nóng trên địa bàn.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các chủ trương, chính sách cho người dân, tập trung vào các vấn đề đã và đang có biểu hiện phát sinh ở địa phương; duy trì tốt công tác tiếp dân, chủ động giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở; không để sảy ra  đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp.

– Tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí.Nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy nhà nước; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, quan tâm hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice) và sử dụng hệ thống một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan đơn vị. Tiếp tục duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022 của UBND xã Công Bằng./.

 

Nơi nhận:

– TTHU, HĐND, UBND huyện; (B/c)

– TTĐU, HĐND, UBND xã; (B/c)

– Các Đại biểu HĐND xã (B/c)

– Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Dương Văn Bình

 

 

 

 

Bài trướcHội nghị trực tuyến toàn quốc về quán triệt triển khai các văn bản mới của trung ương
Bài tiếp theoTình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã (tính đến thời điểm 30/11/2021) và dự kiến phương án phân bổ thu chi ngân sách xã năm 2022