Hội đồng nhân dân xã

I. LÃNH ĐẠO HĐND XÃ

CHỦ TỊCH HĐND XÃ
LƯỜNG VĂN QUẬN
Năm sinh: 1969
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
NÔNG XUÂN NƯỚC
Năm sinh:1970
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Trung cấp;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

II. ĐẠI BIỂU HĐND XÃ

1 Lường Văn Quận

Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã

2 Hoàng Văn Vanh Phó bí thư thường trực

 

3 Nông Xuân Nước

Phó chủ tịch HĐND

4 Dương Văn Bình

Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã

5 Dương Thanh Trầm

Phó chủ tịch UBND- Chủ tịch công đoàn

6 Ma Văn Thông

Bí thư đoàn thanh niên cộng sản HCM 

 

7 Ma Văn Đường

Chủ tịch Hội nông dân

 

8 Hoàng Thị Mai

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

 

9 Nguyễn Thị Điềm

CC địa chính – nông lâm

10 Đàm Thị Điệm Phó chủ tịch MTTQVN xã
11 Dương Thị Hiền Bí thư chi bộ thôn Nà Chảo
12 Dương Văn Đường Trưởng thôn Nà Chảo
13 Dương Văn Tường Bí thư chi bộ thôn Trung Hòa
14 Dương Văn Tùng Bí thư chi bộ thôn Nặm cáp
15 Dương Thị Tươi Trưởng thôn Nặm cáp
16 Triệu Tòn Sếnh Bí thư chi bộ thôn Phya Mạ
17 Ma Văn Dâư Trưởng thôn Cốc Nọt
18 Vừ A Giàng Bí thư chi bộ thôn Cốc Nọt
19 Triệu Tòn Nhảy Trưởng thôn Nặm Sai
20 Triệu Tòn Phấy Trưởng thôn Phya Mạ
21 Nông Dương Xuân Trưởng thôn Trung Hòa