Tiềm năng du lịch xã Công Bằng

Thôn Nặm Sai xã Công Bằng