Ủy ban nhân dân xã Công Bằng

I. LÃNH ĐẠO UBND XÃ

PHÓ BÍ THƯ- CHỦ TỊCH UBND XÃ
DƯƠNG VĂN BÌNH
Năm sinh: 1972
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Trung cấp;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
DƯƠNG THANH TRẦM
Năm sinh: 1980
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

II – Ủy viên UBND xã

 

CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ Xà

DƯƠNG VĂN THỨC 

  • Năm sinh:1983
  • Dân tộc: Tày 
  • Trình độ học vấn: 12/12;
    Trình độ chuyên môn: Trung cấp;
    Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
    Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN Xà

HOÀNG VĂN HOÀN

Năm sinh: 1983
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.